ایرنا تهران 0

ایرنا تهران 1

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا تهران 2

ایرنا تهران 1

ایرنا تهران 1

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا تهران 1

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا تهران 4

ایرنا تهران 2

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا ورزشی 1

ایرنا تهران 2

ایرنا ورزشی 3

ایرنا تهران 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا فرهنگی و هنری 1

ایرنا سیاسی 5

ایرنا تهران 2

ایرنا تهران 6

ایرنا حوادث 2

ایرنا تهران 3

عصرایران اجتماعی 3

صداوسیما اجتماعی 2