دانا سیاسی 1

صراط چندرسانه ای 1

مشرق نیوز بین‌الملل 0

ایرنا فارس 1

ایرنا البرز 1

جام نیوز سیاسی 1

جام نیوز سیاسی 4

ایرنا بین‌الملل 2

مشرق نیوز سیاسی 0

ایرنا البرز 4

ایرنا البرز 4

جام نیوز سیاسی 6

فردانیوز اجتماعی 1

صراط سیاسی 0

ایرنا فارس 6

ایرنا اصفهان 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

ایرنا قم 1

ایرنا فارس 8

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

جام نیوز سیاسی 2

ایرنا اصفهان 4

ایرنا فارس 2

ایرنا قم 3