شبستان سیاسی 0

مهر اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

شبستان مساجد و کانونها 2

مهر همدان 4

مهر لرستان 4

شبستان مساجد و کانونها 1

شبستان اجتماعی 1

مهر اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

مهر خراسان رضوی 1

مهر خراسان شمالی 3

مهر خراسان جنوبی 1

مهر خراسان رضوی 1

مهر مرکزی 6

مهر اقتصادی 2

مهر اقتصادی 2

مهر اقتصادی 2

مهر اقتصادی 6

شبستان سیاسی 6

مهر اقتصادی 3

مهر علمی 9

شبستان سیاسی 8

مهر اقتصادی 6