ایرنا ورزشی 0

ایرنا علمی 5

صداوسیما ورزشی 0

صداوسیما گوناگون 4

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 0

صداوسیما گوناگون 0

تابناک اجتماعی 3

ایرنا ورزشی 8

تابناک اجتماعی 1

برنا گوناگون 4

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایکنا گوناگون 5

ایرنا فرهنگی و هنری 3

فانوس نیوز گوناگون 1

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 7

تابناک اجتماعی 1

ایرنا علمی 2

شبستان اجتماعی 3

شبستان اجتماعی 0

صداوسیما بین‌الملل 2

ایرنا فرهنگی و هنری 4

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 2

ایرنا علمی 0

تابناک اجتماعی 0

تابناک اجتماعی 0