پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

صدای ایران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

آفتاب نیوز ورزشی 8

ایلنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

مهر فوتبال داخلی 5

نود تي وي ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0