پارسینه ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

تابناک ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 0

مهر ورزشی 6

برنا گوناگون 5

ایرنا ورزشی 4

برنا گوناگون 2

صراط ورزشی 4

آفتاب نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 1

برنا گوناگون 3

مهر ورزشی 4

برنا گوناگون 7

برنا گوناگون 4

مهر ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 1

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

مهر ورزشی 0

ایرنا قم 2