دانا اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 0

آریا سیاسی 0

دانا سیاسی 4

ایکنا گوناگون 0

آریا سیاسی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

ایکنا گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 3

فانوس نیوز گوناگون 1

صراط سیاسی 0

دانا سیاسی 2

صراط سیاسی 0

آریا سیاسی 1

ایکنا گوناگون 1

فانوس نیوز اجتماعی 3

برنا گوناگون 8

صداوسیما گوناگون 4

دانا سیاسی 5

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

آریا سیاسی 1

ایکنا گوناگون 1