مهر آذربایجان شرقی 0

صراط سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

فانوس نیوز گوناگون 0

فردانیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا آذربایجان شرقی 0

فانوس نیوز چندرسانه ای 1

مهر آذربایجان شرقی 1

مهر آذربایجان شرقی 0

ایسنا آذربایجان شرقی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر آذربایجان شرقی 0

صراط چندرسانه ای 0

ایرنا آذربایجان شرقی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

ایسنا آذربایجان شرقی 1

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 1

ایرنا آذربایجان شرقی 3