صدای ایران گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 1

نواندیش اجتماعی 1

نواندیش اجتماعی 0

فردانیوز سیاسی 0

نواندیش سیاسی 0

نواندیش سیاسی 0

دانا سیاسی 0

آریا سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1

برنا گوناگون 0

نامه نیوز سیاسی 1

شبستان سیاسی 3

دانا سیاسی 1

آفتاب نیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

ایلنا گوناگون 0

صداوسیما سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 1

فردانیوز سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 2