ورزش 3 ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 10

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

ایلنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 1

مهر فوتبال خارجی 3

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 3