ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 3

افکارنیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

ایکنا گوناگون 3

اتاق خبر24 فرهنگی و هنری 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 2

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 2

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 1

افغانستان پیپر افغانستان 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 3

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 4

افغانستان پیپر افغانستان 0

افکارنیوز گوناگون 2

اتاق خبر24 فرهنگی و هنری 2