مهر آذربایجان شرقی 0

مهر فوتبال داخلی 4

پارسینه ورزشی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

همشهری گوناگون 1

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

همشهری گوناگون 7

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر فوتبال داخلی 2