مهر فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

مهر آذربایجان شرقی 3

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 1

فانوس نیوز ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 1

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

فانوس نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 4

مهر مازندران 3

مهر فوتبال داخلی 5

مهر مازندران 8

مهر فوتبال داخلی 4

مهر فوتبال داخلی 4

ایران اکونومیست ورزشی 6

مهر فوتبال داخلی 2