مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 1

فانوس نیوز ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 4

مهر فوتبال داخلی 3

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 6

مهر فوتبال داخلی 12

مهر فوتبال داخلی 16

مهر فوتبال داخلی 20

پارس فوتبال فوتبال داخلی 12

جام نیوز ورزشی 5

جام نیوز ورزشی 3

مهر فوتبال داخلی 5

مهر فوتبال داخلی 7

جام نیوز ورزشی 3

مهر فوتبال داخلی 8

مهر فوتبال داخلی 3

روزنو ورزشی 9

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 5

مهر فوتبال داخلی 3