ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 7

مشرق نیوز گوناگون 7

صدای ایران گوناگون 7

ایسنا ورزشی 9

فرتاک ورزشی ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 7

برنا گوناگون 7

ایسنا ورزشی 6

پارس فوتبال فوتبال خارجی 7

ورزش 3 ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

ورزش 3 ورزشی 5

ایلنا گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 10

ورزش 3 ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 8

ایسنا ورزشی 9