مهر سلامت 1

مهر کرمانشاه 0

سلامت نیوز سلامت 0

ایسنا کردستان 7

همشهری گوناگون 0

بینا اقتصادی 3

همشهری گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

مهر سلامت 2

مهر بوشهر 4

شبستان اجتماعی 2

ایسنا کرمانشاه 2

همشهری گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

عصراعتبار اقتصادی 3

ایسنا همدان 1

ایسنا کرمانشاه 5

همشهری گوناگون 0

سلامت نیوز سلامت 5

مهر بوشهر 4

مهر سلامت 1

سلامت نیوز سلامت 0

بینا اقتصادی 3

بینا اقتصادی 2

مهر سلامت 1