باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1

پارسینه ورزشی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا ورزشی 3

ایسنا آذربایجان شرقی 3

ایسنا ورزشی 2

ایسنا ورزشی 2

ایرنا چهارمحال و بختیاری 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

پارسینه ورزشی 1

ایرنا اصفهان 3

ایسنا اصفهان 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ایسنا اصفهان 3

ایسنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

ایرنا ورزشی 2