ورزش 3 ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 2

جماران گوناگون 7

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 2

ایلنا گوناگون 7

نود تي وي ورزشی 4

ایلنا گوناگون 8

نود تي وي ورزشی 7

دانا ورزشی 3

موج گوناگون 3

فرتاک ورزشی ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

جماران گوناگون 10

ایرنا ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

ایسنا ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 7

مشرق نیوز ورزشی 16

ورزش 3 ورزشی 10