نود تي وي ورزشی 6

نود تي وي ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

نود تي وي ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

مهر فوتبال خارجی 3

نود تي وي ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

ایرنا ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 1

ایرنا ورزشی 4

ایلنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 10

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 7

نود تي وي ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

موج گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 3

فرتاک ورزشی ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 2

ایرنا ورزشی 2