خبرآنلاین ورزشی 3

پارس نیوز گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 1

سیمرغ گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 3

ایرنا ورزشی 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خبرآنلاین ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایرنا ورزشی 3

جام نیوز ورزشی 3

سیمرغ گوناگون 0

الف ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

ایرنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ایرنا ورزشی 6

سیمرغ گوناگون 2

نامه نیوز چندرسانه ای 3

صراط چندرسانه ای 2

جام نیوز ورزشی 4

جماران گوناگون 3

خبرآنلاین ورزشی 27