الف ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

الف ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

الف ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ایرنا آذربایجان شرقی 5

الف ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0