باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا یزد 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ایرنا خراسان رضوی 0

برنا گوناگون 5

ایرنا آذربایجان شرقی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا خوزستان 1

برنا گوناگون 1

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 1