الف ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا کرمان 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا خوزستان 1

ایرنا چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

ایرنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0