آفتاب نیوز ورزشی 1

رکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

ایلنا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

ایلنا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1