ایرنا احزاب و تشکلها 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

ایسنا سیاسی 0

ایلنا گوناگون 5

ایرنا احزاب و تشکلها 4

ایرنا احزاب و تشکلها 7

صدای ایران گوناگون 0

ایسنا سیاسی 0

ایرنا استانها 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 6

ایرنا مجلس 2

ایرنا احزاب و تشکلها 2

ایرنا احزاب و تشکلها 6

ایرنا احزاب و تشکلها 3

ایسنا سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 0

مهر احزاب و تشکلها 2

جام نیوز سیاسی 2

ایسنا سیاسی 6

ایسنا سیاسی 4

ایرنا مجلس 11

افکارنیوز گوناگون 19

فردانیوز سیاسی 16

مهر احزاب و تشکلها 13

فردانیوز سیاسی 3