صداوسیما سیاسی 2

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

پارس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

دانا سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

ایرنا سیاست خارجی 8

فانوس نیوز بین‌الملل 6

فانوس نیوز اجتماعی 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

عصرایران سیاسی 0

ایرنا سیاست خارجی 15

دانا سیاسی 2

خردادنیوز گوناگون 0

عصرایران سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما سیاسی 2

افغانستان پیپر افغانستان 0

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 2