صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

مشرق نیوز ورزشی 3

دانا سیاسی 2

دانا سیاسی 3

دانا سیاسی 6

شبستان سیاسی 0

اتاق خبر24 بین‌الملل 3

شبستان سیاسی 2

آریا بین‌الملل 4

صداوسیما سیاسی 4

مشرق نیوز گوناگون 8

شبستان سیاسی 3

شبستان سیاسی 7

صداوسیما سیاسی 6

آفتاب نیوز سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

آریا بین‌الملل 8

مشرق نیوز گوناگون 7

آفتاب نیوز حوادث 13

شبستان سیاسی 3

شبستان سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 11

پانا گوناگون 5