مهر ورزشی 0

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

دانا ورزشی 1

پارسینه ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

مهر ورزشی 0

دانا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

عصرایران ورزشی 1

برنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا یزد 0

رکنا گوناگون 1

طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

ایرنا یزد 2

مهر ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0