فردانیوز بین‌الملل 0

گلستان 24 گوناگون 1

صداوسیما بین‌الملل 0

پارسینه اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

صداوسیما سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 2

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

عصرایران اجتماعی 0

موج گوناگون 0

موج گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

صداوسیما سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 0

صداوسیما سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 5

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 1

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 6

صداوسیما بین‌الملل 5