نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

پانا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0