نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 7

نود تي وي ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

نود تي وي ورزشی 6

پانا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0