طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

برنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 2

طرفداری ورزشی 1