طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

جماران گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0