طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

جماران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

طرفداری ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 0

سیمرغ گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 2

ایرنا ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

طرفداری ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0