ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا یزد 0

ایرنا البرز 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 4

ایرنا مرکزی 4

ایرنا یزد 0

ایرنا خراسان جنوبی 2

ایرنا لرستان 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا خراسان جنوبی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا خراسان جنوبی 2

ایرنا سیستان و بلوچستان 2

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا خراسان شمالی 3

ایرنا سیستان و بلوچستان 4