ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا مازندران 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا خراسان رضوی 3

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا لرستان 3

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا مازندران 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا مازندران 0

ایرنا سمنان 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا مازندران 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 2

ایرنا ایلام 1

ایرنا سیاسی 0

ایرنا استانها 3

ایرنا ایلام 0