ایسنا سیاسی 0

ایسنا سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

مهر مجلس 1

عصرایران اجتماعی 0

صداوسیما گوناگون 0

شبستان اجتماعی 0

شبستان اجتماعی 0

شبستان سیاسی 0

ایرنا مجلس 2

مهر مجلس 0

ایسنا سیاسی 0

ایرنا مجلس 2

شبستان سیاسی 0

ایسنا سیاسی 4

صداوسیما سیاسی 0

ایران اکونومیست سیاسی 2

مهر مجلس 2

ایرنا استانها 6

ایسنا فارس 5

ایسنا سیاسی 4

ایسنا فارس 5

مهر قزوین 3

صراط اقتصادی 4