مهر بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 1

مشرق نیوز گوناگون 8

مشرق نیوز بین‌الملل 7

مهر بین‌الملل 4

مهر بین‌الملل 2

فانوس نیوز ورزشی 3

مهر بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

مهر فوتبال داخلی 2

مهر ورزشی 3

صداوسیما ورزشی 2

مهر بین‌الملل 4

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 16

فانوس نیوز ورزشی 10

trt ترکیه 5

صداوسیما ورزشی 5

مهر بین‌الملل 7

مهر بین‌الملل 21

مهر بین‌الملل 9

مهر بین‌الملل 5

مهر بین‌الملل 6

مهر بین‌الملل 1