مهر بوشهر 0

ایرنا دولت 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

مهر دولت 0

مهر بوشهر 4

ایرنا دولت 0

دانا سیاسی 4

مهر دولت 4

مهر سیستان و بلوچستان 2

جماران گوناگون 11

مهر بوشهر 7

مهر بوشهر 14