افکارنیوز گوناگون 2

جام نیوز ورزشی 2

فانوس نیوز گوناگون 2

فانوس نیوز ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 2

فانوس نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 4

روزنو ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 10

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 5

آفتاب نیوز ورزشی 0