باشگاه خبرنگاران سلامت 1

صراط سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران علمی 1

سلامت نیوز سلامت 1

مهر فرهنگی و هنری 0

تابناک اجتماعی 0

مهر فرهنگی و هنری 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

ایرنا گلستان 0

شهرآرا نیوز گوناگون 1

مهر کردستان 0

مهر مجلس 4

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 2

مهر فرهنگی و هنری 1

مهر اصفهان 2

مهر فرهنگی و هنری 2

سلامت نیوز سلامت 1

سلامت نیوز سلامت 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر سلامت 1

مهر سلامت 0