باشگاه خبرنگاران علمی 5

باشگاه خبرنگاران علمی 8

باشگاه خبرنگاران سلامت 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 1

باشگاه خبرنگاران پوست 30

باشگاه خبرنگاران سلامت 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 1

باشگاه خبرنگاران سلامت 3

پارسینه اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران سلامت 3

باشگاه خبرنگاران سلامت 1

تابناک اجتماعی 6

باشگاه خبرنگاران سلامت 3

باشگاه خبرنگاران علمی 6

صداوسیما بین‌الملل 12

باشگاه خبرنگاران سلامت 5

باشگاه خبرنگاران سلامت 2

باشگاه خبرنگاران سلامت 2

فانوس نیوز چندرسانه ای 10

صداوسیما گوناگون 5

گجت نیوز فناوری 7

فانوس نیوز چندرسانه ای 6

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 2

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 14

باشگاه خبرنگاران سلامت 10