مهر فرهنگی و هنری 1

شبستان سیاسی 0

جماران گوناگون 1

جماران گوناگون 5

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا سیاسی 0

ایرنا خراسان رضوی 2

مهر مجلس 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

مهر یزد 0

ایرنا بوشهر 1

خبرآنلاین سیاسی 1

جماران گوناگون 0

موج گوناگون 0

جماران گوناگون 1

ایسنا فارس 0

رکنا گوناگون 0

ایرنا سیاسی 4

جماران گوناگون 0

مهر مازندران 1

شبستان سیاسی 2