ایسنا سیاسی 2

مهر اقتصادی 4

مهر اقتصادی 4

مهر اقتصادی 4

مهر گلستان 4

مهر خراسان جنوبی 4

مهر کرمان 4

مهر سمنان 4

مهر سیستان و بلوچستان 6

مهر سیستان و بلوچستان 2

مهر اجتماعی 4

مهر سیستان و بلوچستان 5

مهر قزوین 0

مهر اقتصادی 0

مهر خراسان جنوبی 0

مهر سیستان و بلوچستان 2

مهر سیستان و بلوچستان 2

مهر لرستان 2

مهر خوزستان 3

مهر سیستان و بلوچستان 0

مهر مرکزی 1

مهر مرکزی 2

مهر اقتصادی 0

مهر لرستان 4

مهر مجلس 2