مهر فارس 5

مهر اقتصادی 0

مهر لرستان 7

ایران اکونومیست سیاسی 1

مهر اجتماعی 0

مهر مازندران 0

مهر لرستان 4

مهر شهری 4

مهر اقتصادی 4

مهر سمنان 5

مهر اقتصادی 0

مهر سیستان و بلوچستان 4

مهر کرمان 4

ایسنا سیاسی 2

ایرنا کشاورزی 4

ایرنا اقتصادی 2

مهر کرمانشاه 9

مهر سیستان و بلوچستان 9

مهر سیستان و بلوچستان 4

مهر سمنان 4

ایرنا اقتصادی 2

مهر لرستان 7

مهر اقتصادی 4

مهر اجتماعی 2

مهر مرکزی 5