تابناک ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

پارسینه ورزشی 3

طرفداری ورزشی 4

تابناک ورزشی 8

طرفداری ورزشی 8

طرفداری ورزشی 8

باشگاه خبرنگاران ورزشی 9

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

پارس نیوز گوناگون 3

پارس نیوز گوناگون 1

طرفداری ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0