طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 5

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 1

ایلنا گوناگون 4

نود تي وي ورزشی 3

ایرنا ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 2

طرفداری ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

طرفداری ورزشی 0