پارس فوتبال فوتبال ملی 4

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 3

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

صداوسیما سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

صداوسیما ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

صداوسیما ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 15

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

دانا بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1