باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 4

صداوسیما گوناگون 1

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 1

صداوسیما گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

صداوسیما گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

تابناک ورزشی 2

صداوسیما گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

صداوسیما ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 4

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 5

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 3

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

صداوسیما ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 1