مهر مازندران 1

مهر همدان 0

مهر اجتماعی 0

مهر ایلام 3

مهر گیلان 4

مشرق نیوز اجتماعی 1

مهر فارس 1

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر چهارمحال و بختیاری 5

مهر فرهنگی و هنری 3

مهر چهارمحال و بختیاری 2

مهر چهارمحال و بختیاری 1

مهر گلستان 1

مهر البرز 1

مهر هرمزگان 3

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر خراسان جنوبی 3

مهر خراسان جنوبی 2

مهر تهران 1

مهر خراسان جنوبی 1

مهر خراسان جنوبی 1

مهر ایلام 1

مهر کرمانشاه 1

مهر مرکزی 1

مهر اجتماعی 1