مهر فارس 2

مهر همدان 4

مهر چهارمحال و بختیاری 2

مهر چهارمحال و بختیاری 1

مهر هرمزگان 0

مهر اجتماعی 1

مهر مازندران 5

مهر مرکزی 0

مهر اردبیل 3

مهر تهران 4

مهر لرستان 0

مهر اصفهان 4

مهر مازندران 1

مهر اصفهان 5

مهر مازندران 0

مهر اجتماعی 3

مهر ایلام 1

مهر اصفهان 2

مهر اصفهان 1

مهر گلستان 1

مهر مرکزی 1

مهر خوزستان 1

مهر ایلام 1

مهر زنجان 0

مهر چهارمحال و بختیاری 4