روزنو ورزشی 0

الف ورزشی 4

الف عکس 5

فانوس نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 9

فانوس نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 6

صدای ایران گوناگون 0

جام نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

فردانیوز ورزشی 5

جام نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 7

ایلنا گوناگون 1

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 11

جام نیوز ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 3

صداوسیما ورزشی 5

صداوسیما ورزشی 7

جام نیوز ورزشی 6