پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 13

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 11

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

آفتاب نیوز ورزشی 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 9

صداوسیما ورزشی 9

فانوس نیوز گوناگون 3

فانوس نیوز ورزشی 8

جماران گوناگون 2

فانوس نیوز ورزشی 3

موج گوناگون 25

پارس فوتبال فوتبال ملی 47