پارسینه اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

پارسینه اجتماعی 0

شبستان اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

باشگاه خبرنگاران علمی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

صداوسیما اجتماعی 3

پارسینه اجتماعی 1

الف حوادث 2

پارسینه اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 6

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 2

باشگاه خبرنگاران سلامت 7

پارسینه اجتماعی 6

عصرایران حوادث 2

باشگاه خبرنگاران فناوری 15

پارسینه اجتماعی 6

ایسنا فارس 13

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

آفتاب نیوز ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 6

پارسینه اجتماعی 12

پارسینه اجتماعی 1