فانوس نیوز اجتماعی 0

صدای ایران گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 0

برنا سیاسی 11

فانوس نیوز گوناگون 3

نامه نیوز سیاسی 1

صدای ایران گوناگون 0

صبح اقتصاد اقتصادی 1

رکنا گوناگون 1

نامه نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

مشرق نیوز اقتصادی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 0

پانا گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

رکنا گوناگون 0

آریا سیاسی 2

خردادنیوز گوناگون 3

برنا گوناگون 3

همشهری گوناگون 0

عصرایران سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

صراط سیاسی 0