ایرنا یزد 0

ایرنا خوزستان 0

ایرنا تهران 0

ایرنا سمنان 0

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا مازندران 2

ایرنا کردستان 0

ایرنا کردستان 1

ایرنا یزد 0

ایرنا کرمان 1

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا سیستان و بلوچستان 2

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا آذربایجان غربی 6

ایرنا تهران 2

ایرنا مازندران 0

ایرنا یزد 1

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا کرمانشاه 4

ایرنا همدان 0

ایرنا یزد 0

ایرنا کرمان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 4