مهر بوشهر 3

ایسنا لرستان 1

ایسنا لرستان 1

ایسنا لرستان 0

ایرنا گیلان 1

مهر زنجان 3

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 1

مهر خراسان رضوی 0

مهر لرستان 0

شبستان قرآن و معارف 1

مهر زنجان 3

ایرنا خراسان رضوی 1

مهر لرستان 1

شبستان قرآن و معارف 0

ایرنا قم 2

مهر اصفهان 0

مهر خراسان رضوی 3

مهر اجتماعی 3

ایرنا زنجان 0

مهر لرستان 0

مهر لرستان 1

مهر لرستان 1

مهر لرستان 1

ایکنا گوناگون 0

مهر لرستان 1