پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

تسنیم ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 2

تسنیم ورزشی 1

تسنیم ورزشی 3

تسنیم ورزشی 3