آفتاب نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

صراط ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

افکارنیوز گوناگون 1

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز گوناگون 2